Undervisning i det egna modersmålet stärker elevens mångkulturella identitet och funktionella tvåspråkighet. För de invandrare vars kunskaper i svenska inte når upp till modersmålsnivå på alla delområden av språket, ges undervisningen i läroämnet modersmål och litteratur enligt lärokursen svenska som andra språk (s2).

Undersökningar visar att två- och flerspråkighet har en positiv inverkan på barnets språkliga, kognitiva och utbildningsmässiga utveckling. Det har också påvisats att barnets kunskapsnivå i modersmålet starkt indikerar hens lärande i andra språk, så genom att stödja kunskaperna i det egna modersmålet främjas även övrigt lärande. 

Skolans uppgift är att utveckla och stödja elevernas språkliga identitet så att de blir medvetna om och värdesätter sina språkliga resurser och kan dra nytta av dem i olika situationer. Då kan eleverna stärka sin delaktighet både i skolan, på fritiden och i samhället.

En elev kan studera enligt lärokursen svenska som andraspråk och litteratur (S2) om elevens modersmål inte är svenska, finska eller samiska eller eleven i övrigt har en flerspråkig bakgrund.

Då behovet av lärokursen kartläggs ska också följande eventualiteter beaktas:

  • elevens baskunskaper i svenska är bristfälliga inom ett eller flera delområden av språkkunskapen och räcker ännu inte till för att eleven ska kunna delta i den dagliga kommunikationen och det dagliga skolarbetet som en jämlik medlem i skolgemenskapen, eller
  • elevens kunskaper i svenska räcker ännu inte till för studier enligt lärokursen svenska och litteratur.

En elevs behov av lärokursen svenska som andraspråk och litteratur fastställs gemensamt av de lärare som undervisar eleven. Elevens vårdnadshavare fattar beslutet om valet av lärokurs.