SKOLBÖCKER OCH SKOLFÖRNÖDENHETER

Eleverna erhåller alla skolböcker och skolförnödenheter från skolan. Ifall elev förlorar eller förstör av skolan utdelat läromedel eller material ersätter vårdnadshavaren det.

STÖDUNDERVISNING

Alla elever har rätt till stödundervisning om han/hon tillfälligt är i behov av extra hjälp. Om du tycker att ditt barn är i behov av stödundervisning skall du kontakta skolan, i första hand klassläraren.

SKOLMÅLTIDERNA

Ifall eleven p.g.a. allergi eller av annan orsak inte kan äta all slags mat bör detta meddelas skriftligen till hälsovårdaren. Även ändringar i dieterna bör genast meddelas till hälsovårdaren, eftersom dieten gäller hela året.

FRÅNVARO FRÅN SKOLAN

Meddela skolan första dagen före skoldagens början då ditt barn är frånvarande från skolan. Vid långvarig sjukdom eller upprepad frånvaro bör även elevvården informeras.

På föräldrarnas välmotiverade skriftliga anhållan kan klasslärare bevilja rätt till högst fem dagars frånvaro och rektor till en månads frånvaro. Kom ihåg att eleven befrias från skolgång, inte från läroplikten. Ansökan görs i god tid på en blankett som fås av klassläraren. Blanketten finns också på skolans hemsida under fliken blanketter.

ELEVFÖRSÄKRINGAR

Eleverna är olycksfallsförsäkrade. Försäkringen gäller all skolverksamhet inklusive skolvägen (skolväg = “raka vägen” hem till och från skolan). Kontakta rektor eller hälsovårdaren genast om ditt barn råkat ut för en olycka på skolvägen.  De elever som går i eftis är skilt försäkrade för den tiden.

ADRESSFÖRÄNDRINGAR

Adressförändringar och byte av telefonnummer, även till arbetet, bör omedelbart anmälas till klassläraren eller skolans kansli.

SAMARBETE MELLAN SKOLA OCH HEM

Föräldrarna bör i första hand kontakta klassläraren i frågor som berör barnets skolgång. Om skolans föräldraträffar och informationstillfällen meddelas skilt.

Vi förutsätter:

  • att eleverna skulle ha särskilda inneskor eller -tossor
  • att eleverna är ändamålsenligt utrustade (byteskläder och handduk) de dagar de har gymnastik
  • att eleverna börjar cykla till/från skolan först fr.o.m. åk 3

ALLA ELEVER BÖR ANVÄNDA CYKELHJÄLM DÅ DE CYKLAR TILL SKOLAN.

SKOLBYTE

Om eleven flyttar från orten eller byter skola bör skolan i god tid underrättas. Skolan bör få uppgifter om till vilken kommun och till vilken skola eleven flyttar.